TRÀMITS

 Ajuts de l'IBI per a famílies monoparentals, unitats familiars on convisqui una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i famílies nombroses en règim de lloguer

Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de l’impost sobre els béns immobles (IBI), corresponent a l’habitatge habitual d’una família monoparental o d’una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, en règim de propietat o lloguer, o d’una família nombrosa, en règim de lloguer.

Aquests ajuts estan destinats a persones que tinguin ingressos entre 11.951,60   euros anuals per 1 persona i 29.178,70 euros per una unitat familiar de 5 o més persones.

L’ajut consisteix en una quantitat equivalent al 20% de la quota de l’IBI fins una quantitat màxima de 200 euros.

Entre els requisits de la convocatòria, es imprescindible disposar únicament de la titularitat del propi habitatge i estar al corrent del pagament de l’Impost.

La finalitat dels ajuts es alleugerir la càrrega tributaria d’aquelles famílies amb més necessitats i que tenen la condició de famílies monoparentals, famílies nombroses o persones amb discapacitat.

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Famílies monoparentals o unitats familiars on convisqui una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65% en règim de propietat o lloguer, i famílies nombroses en règim de lloguer. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

Aquest tràmit es podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia.

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.

 2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà d’emplenar i guardar.

 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

 4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

 

 

 

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 23 de novembre de 2020


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb el sol·licitant, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

b) En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

 

 1. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

 

 1. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

 

 • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

 

 • Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

 

 • En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

 

 1. Certificat d’estar al corrent el sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 

 1. Documentació acreditativa del grau de discapacitat del sol·licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència, si escau.

 

c) Documentació acreditativa del pagament de la càrrega tributària efectuat per la persona llogatera, per repercussió de la quota de l’impost sobre béns immobles, si escau.

d) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom del sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni.

e) Còpia del títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202010301344_2. INSTÀNCIA.pdf

202010301345_3. AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202011021220_BASES REGULADORES SUBVENCIONS IBI DISCAPACITATS-FLIES MONOPARENTALS - FLIES NOMBROSES LLOGATERES..pdf

202011021221_Convocatòria subvencios ibi discapacitats -families monoparentals-families nombroses llogateres.pdf

NORMATIVA


L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions, aprovades pel Ple municipal.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Convocatòria reguladora de la subvenció.

 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Tràmit gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de tres (3) mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.