TRÀMITS

 Subvencions d'activitats, projectes i serveis en l'àmbit dels Serveis Socials

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a la realització d’activitats, projectes i serveis en l'àmbit dels Serveis Socials, amb especial projecció en el municipi de Sant Andreu de la Barca.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari, eventual i no devolutiu, es modificable en els supòsits previstos per la normativa reguladora, no genera cap dret a l’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, no es pot al·legar com a precedent i restarà condicionada al compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat.

La forma de pagament es determinarà en el conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament i la persona beneficiària.

El termini de justificació de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, mitjançant l’aportació del compte justificatiu simplificat, serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada. Així mateix, la presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.

En cas que la persona beneficiària no hagi realitzat l’activitat, haurà de renunciar total o parcialment i retornar els diners percebuts a la bestreta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter social amb especial projecció en el municipi. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del 4 de novembre fins al 2 de desembre de 2021, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació a aportar per a sol·licitar la subvenció:

 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS, PROJECTES I SERVEIS EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.

 

 1. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).

 

 1. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (annex 2).

 

 1. Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 3) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.

 

 1. En cas de sol·licitar la subvenció per al manteniment i funcionament ordinari de l’entitat i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, haurà d’aportar una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.

 

 1. En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud i que es detallen a continuació, haurà d’aportar:

 - Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la resta d’administracions públiques.

 - Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones que accediran a l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, per la qual es sol·licita subvenció.

 

 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

 

Documentació a aportar per a sol·licitar la justificació de l'objecte de la subvenció concedida:

 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS, PROJECTES I SERVEIS EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.

 

 1. Compte justificatiu simplificat de l’activitat subvencionada, que inclou:

 a) Memòria de la/es activitat/s realitzada/es (descripció i resultats obtinguts) (ANNEX 4A).

 b) Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de:

- Relació de despeses subvencionables i no subvencionables que integren l’import total del pressupost declarat del projecte de l’activitat (ANNEX 4B).

- Relació d’altres ingressos o subvencions obtinguts amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència (ANNEX 4C).

 

 1. Document de la difusió realitzada de l’activitat subvencionada, amb la denominació completa i el logotip de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a entitat que l’ha finançat, o declaració conforme no es va programar la seva confecció.


202110191150_Bases reguladores subvencions.pdf

202110191150_Sol·licitud subvenció.pdf

202110191150_Annex 1_ projecte serveis socials.pdf

202110191150_Annex 2_Pressupost serveis socials.pdf

202110191150_Annex 3_Declaració Protecció infància i adolescència.pdf

202110191150_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202110191155_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf

202110191155_Annex 4 Documentació justificativa.pdf

202111031107_Convocatòria BOPB.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

La Junta de Govern Local. Les sol·licituds es resoldran en el termini màxim de 90 dies hàbils a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit dels serveis socials, cooperació, cultura, participació ciutadana, ensenyament, esports, joventut i polítiques d’igualtat, aprovades pel Ple municipal.

Convocatòria reguladora de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació a aportar per a sol·licitar la subvenció:

 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS, PROJECTES I SERVEIS EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.

 

 1. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).

 

 1. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (annex 2).

 

 1. Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 3) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.

 

 1. En cas de sol·licitar la subvenció per al manteniment i funcionament ordinari de l’entitat i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, haurà d’aportar una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.

 

 1. En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud i que es detallen a continuació, haurà d’aportar:

 - Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la resta d’administracions públiques.

 - Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones que accediran a l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, per la qual es sol·licita subvenció.

 

 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

 

Documentació a aportar per a sol·licitar la justificació de l'objecte de la subvenció concedida:

 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS, PROJECTES I SERVEIS EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.

 

 1. Compte justificatiu simplificat de l’activitat subvencionada, que inclou:

 a) Memòria de la/es activitat/s realitzada/es (descripció i resultats obtinguts) (ANNEX 4A).

 b) Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de:

- Relació de despeses subvencionables i no subvencionables que integren l’import total del pressupost declarat del projecte de l’activitat (ANNEX 4B).

- Relació d’altres ingressos o subvencions obtinguts amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència (ANNEX 4C).

 

 1. Document de la difusió realitzada de l’activitat subvencionada, amb la denominació completa i el logotip de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a entitat que l’ha finançat, o declaració conforme no es va programar la seva confecció.


DOCUMENTS ADJUNTS


202110191150_Bases reguladores subvencions.pdf

202110191150_Sol·licitud subvenció.pdf

202110191150_Annex 1_ projecte serveis socials.pdf

202110191150_Annex 2_Pressupost serveis socials.pdf

202110191150_Annex 3_Declaració Protecció infància i adolescència.pdf

202110191150_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202110191155_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf

202110191155_Annex 4 Documentació justificativa.pdf

202111031107_Convocatòria BOPB.pdf