TRÀMITS

 Sol·licitud de participació en procés selectiu de personal laboral temporal, corresponent al Pla de reactivació 2021, per pal·liar els efectes del Covid-19

Aquest tràmit us permet sol·licitar la participació en un procés de selecció per cobrir places de personal laboral temporal, de diferents perfils professionals, en el marc del Pla de Reactivació 2021 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per pal·liar els efectes del Covid-19.

Els diferents perfils professionals són els següents:

 • 2 places de paleta           
 • 4 places de peó
 • 5 places de jardiner/es    
 • 1 plaça d’integrador/a social
 • 1 plaça de treballador/a social   
 • 1 plaça de tècnic/a aux. Administració Electrònica
 • 2 places d’agent cívic   
 • 1 plaça de tècnic/a Auxiliar de cultura

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que compleixi els requisits generals i específics que s’exigeixen a la convocatòria i bases reguladores del procés de selecció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

Aquest tràmit es podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia als telèfons 900151976-936356400 o al correu electrònic oac@sabarca.cat.

 Per poder realitzar aquest tràmit on line: 

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit. 
 1. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu. 
 1. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l’IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l’IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria del procés de selecció a la seu electrònica i al tauler d’anuncis municipal.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Certificat de persona inscrita com a Demandant d’Ocupació no Ocupada (DONO)-DARDO.
 • Informe de vida laboral actualitzat, emès com a màxim durant el mes anterior a la data de publicació de la convocatòria.
 • Currículum vitae actualitzat, on es facin constar els títols acadèmics, l’experiència laboral detallada i les hores dels cursos, seminaris i/o jornades realitzades en concepte de mèrits.
 • Certificat de suficiència de llengua catalana (nivell C1), si per al lloc de treball al qual s’opta és un requisit específic obligatori.


DOCUMENTS ADJUNTS


202105261302_Sol·licitud de participació.pdf

202105270917_Bases reguladores i convocatòria.pdf

202105311155_Declaració responsable COVID-19.pdf

202106021255_Sol·licitud aportació mèrits.pdf

NORMATIVA


Bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció per cobrir places de personal laboral temporal, de diferents perfils professionals, en el marc del Pla de Reactivació 2021 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per pal·liar els efectes del Covid-19, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 25 de maig de 2021.

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

El regidor de Serveis Generals, Organització i Planificació. Un cop finalitzat el procés selectiu, l’òrgan de selecció farà públic el resultat al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al web municipal, proposant com a candidates les persones que hagin tret major puntuació configurant l’ordre de classificació assolit per cada persona aspirant.