Informe dels Serveis Socials municipals per tramitar el bo social elèctric

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar als Serveis Socials municipals que emetin un informe que acrediti que el titular del contracte de subministrament elèctric o algun dels membres de la seva unitat familiar, compleix alguna de les circumstàncies especials establertes a l’article 3.3 del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

Aquestes circumstàncies especials són les següents:

 1. Tenir discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 2. Ser víctima de violència de gènere.
 3. Tenir la condició de víctima de terrorisme.
 4. Trobar-se en situació de dependència reconeguda de grau II o III, conforme a allò establert a la legislació vigent.

Amb aquest informe dels Serveis Socials municipals, la persona interessada podrà adreçar-se a la companyia de subministrament elèctric per tramitar el bo social, que és una tarifa social que implica un descompte en la factura elèctrica i que s’aplica per tal de protegir els consumidors més vulnerables que reuneixin els requisits exigits pel Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física empadronada al municipi de Sant Andreu de la Barca, que sigui titular d’un contracte de subministrament d’electricitat amb alguna de les companyies que formen part del mercat regulat, i que ella o algun membre de la seva unitat familiar es trobi en alguna de les circumstàncies especials establertes en l’article 3.3 del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures per als consumidors domèstics d'energia elèctrica. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Model normalitzat de SOL·LICITUD D’INFORME ACREDITATIU DE LA CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS A EFECTES DE TRAMITAR EL BO SOCIAL ELÈCTRIC.

2. En cas de discapacitat o dependència:

 1. Autorització del membre de la unitat familiar en qui concorri una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o dependència reconeguda de grau II o III, quan sigui diferent a la persona sol·licitant titular del contracte, per tal que l’Ajuntament pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.
 2. Certificat o resolució, expedit per l’òrgan competent, amb el grau de discapacitat o dependència reconeguda, en cas que la persona en qui concorri aquesta circumstància no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades. 

3. En cas de ser víctima de violència de gènere, aportar algun dels següents documents:

 1. Sentència definitiva i ferma que condemni la persona agressora.
 2. Resolució judicial per la qual conclou el procediment penal, de la que es dedueixi que ha estat víctima de violència de gènere.
 3. Ordre de protecció vigent o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que és víctima de violència de gènere mentrestant es dicti l’ordre de protecció.
 4. Resolució judicial que hagués acordat mesures cautelars penals, sempre que aquestes siguin vigents.
 5. Certificat i/o informe dels serveis socials de l’administració autonòmica o local.
 6. Certificat emès per la institució pública competent, acreditatiu que la persona està sent atesa dins d’un programa d’atenció a les víctimes de violència de gènere, subvencionat per l’administració pública.

4. En cas de tenir la condició de víctima de terrorisme:

 1. Resolució emesa conforme a la Llei 29/2011 de 22 de setembre de Reconeixement i Protecció integral a les víctimes de Terrorisme, pel Ministeri de l’Interior.


202202071103_Sol·licitud informe.pdf

202202071103_Autorització consulta de dades.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Els serveis socials municipals emetran l’informe en el termini de 15 dies hàbils.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Ordre ETU/943/2017, de 6 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Reial Decret-Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Model normalitzat de SOL·LICITUD D’INFORME ACREDITATIU DE LA CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS A EFECTES DE TRAMITAR EL BO SOCIAL ELÈCTRIC.

2. En cas de discapacitat o dependència:

 1. Autorització del membre de la unitat familiar en qui concorri una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o dependència reconeguda de grau II o III, quan sigui diferent a la persona sol·licitant titular del contracte, per tal que l’Ajuntament pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.
 2. Certificat o resolució, expedit per l’òrgan competent, amb el grau de discapacitat o dependència reconeguda, en cas que la persona en qui concorri aquesta circumstància no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades. 

3. En cas de ser víctima de violència de gènere, aportar algun dels següents documents:

 1. Sentència definitiva i ferma que condemni la persona agressora.
 2. Resolució judicial per la qual conclou el procediment penal, de la que es dedueixi que ha estat víctima de violència de gènere.
 3. Ordre de protecció vigent o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que és víctima de violència de gènere mentrestant es dicti l’ordre de protecció.
 4. Resolució judicial que hagués acordat mesures cautelars penals, sempre que aquestes siguin vigents.
 5. Certificat i/o informe dels serveis socials de l’administració autonòmica o local.
 6. Certificat emès per la institució pública competent, acreditatiu que la persona està sent atesa dins d’un programa d’atenció a les víctimes de violència de gènere, subvencionat per l’administració pública.

4. En cas de tenir la condició de víctima de terrorisme:

 1. Resolució emesa conforme a la Llei 29/2011 de 22 de setembre de Reconeixement i Protecció integral a les víctimes de Terrorisme, pel Ministeri de l’Interior.


DOCUMENTS ADJUNTS


202202071103_Sol·licitud informe.pdf

202202071103_Autorització consulta de dades.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.