Llicència de reserva d'estacionament de vehicles per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les persones que siguin titulars d’una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, sol·licitar una llicència municipal per a la reserva d’una plaça d’aparcament de vehicles d’ús individual, en els llocs on es comprovi que és necessari, i especialment, a prop del seu domicili i/o del seu lloc de treball. Aquesta mesura facilitarà i millorarà el desplaçament de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, així com la seva circulació, autonomia personal i integració social i professional.

La reserva de la plaça d’aparcament es farà per mitjà de senyals de trànsit complementades amb un disc addicional i grafiat horitzontal, que reprodueixin el mateix símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, tal com s’indica a continuació: 

  • En tota la longitud de la zona reservada es pintarà a la calçada una línia de les característiques que es fixin a la llicència.
  • En els extrems de la senyalització anterior, i visible des de la calçada i a una alçada de 2´2 metres sobre el nivell de la vorera, s’haurà de col·locar un senyal normalitzat.
  • A la placa de senyalització hi figurarà la matrícula del vehicle que la pot utilitzar.

El titular de la llicència està obligat a suportar les despeses de la senyalització, a mantenir-la en perfecte estat de conservació i a retirar les plaques i esborrar les marques pintades en els quinze dies següents a la data de caducitat de la llicència. 

La targeta d’aparcament concedida de conformitat amb el procediment previst en el Decret 97/2002, de 5 de març, tindrà validesa a tots els municipis de Catalunya, acreditarà la persona titular per gaudir dels beneficis específics que els ajuntaments respectius tinguin establerts en aquesta matèria, i s’haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física que sigui titular d’una targeta d’aparcament de vehicles per a persona amb discapacitat i mobilitat reduïda. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
  1. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  1. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l’IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l’IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en cas de no haver estat expedida per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

- Documentació acreditativa de la ubicació del lloc de treball de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en cas de sol·licitar la reserva de plaça d’aparcament a prop del seu lloc de treball.


202106081234_Sol·licitud llicència.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

El regidor de Serveis Municipals i Manteniment i Ocupació de la Via Pública. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança de circulació de vehicles i vianants al municipi de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 25 de novembre de 2004 i que va esdevenir aprovada definitivament.

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en cas de no haver estat expedida per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

- Documentació acreditativa de la ubicació del lloc de treball de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en cas de sol·licitar la reserva de plaça d’aparcament a prop del seu lloc de treball.


DOCUMENTS ADJUNTS


202106081234_Sol·licitud llicència.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.