TRÀMITS

 Sol·licitud d’admissió en procés selectiu de places d’agent de la policia local

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar l’admissió i participació en un procés selectiu de places d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant, així com la documentació complementària a aportar, estan establerts a les bases específiques de la convocatòria que han de regir la cobertura de les referides places.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física, que reuneixi els requisits que s’exigeixen a les bases específiques de la convocatòria que regulin el procés de selecció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Currículum vitae.
 • Titulació acadèmica requerida.
 • Certificat de suficiència de llengua catalana (nivell B2).
 • Permisos de conduir exigits.
 • Certificat d’Antecedents Penals expedit pel Registre Central de Penats i Rebels, en cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.


202111031222_Bases_DOGC.pdf

202111040928_Sol·licitud admissió.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Alcaldia o Regidor/a en qui es delegui. El termini de resolució vindrà determinat a les bases específiques de la convocatòria.


Preu

Per cada proposició, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la plantilla, s’haurà d’abonar la taxa per expedició de documents administratius establerta a l’ordenança fiscal vigent. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, les persones aspirants rebran notificació de la liquidació corresponent per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per l'import de la taxa corresponent, que haurà de liquidar seguint les indicacions que constin en la mateixa.


NORMATIVA


Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les Policies Locals.

Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.

Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Currículum vitae.
 • Titulació acadèmica requerida.
 • Certificat de suficiència de llengua catalana (nivell B2).
 • Permisos de conduir exigits.
 • Certificat d’Antecedents Penals expedit pel Registre Central de Penats i Rebels, en cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.


DOCUMENTS ADJUNTS


202111031222_Bases_DOGC.pdf

202111040928_Sol·licitud admissió.pdf