Transport adaptat a la demanda (per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda)

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de transport adaptat a la demanda promogut pel Consell Comarcal del Baix Llobregat amb el suport i finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments d’àmbit del servei, entre ells l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Mitjançant aquest servei, es dona resposta a les necessitats de transport d’aquelles persones que, per les seves característiques de discapacitat, no poden fer ús del transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments quotidians.

Aquesta modalitat de servei de transport, per les seves característiques, atendrà exclusivament a un tipus de desplaçaments, tots els dies de l’any, entre les 7 i les 24 hores, entre els municipis de l’àmbit del conveni de transport adaptat amb l’AMB (*) i, entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat.

Es tracta de desplaçaments flexibles que no es repeteixen més de tres dies a la setmana, que són bàsicament unipersonals, que no inclouen la figura de l’acompanyant i que no es poden programar fàcilment amb molta antelació, la majoria de caire puntual per cobrir necessitats esporàdiques d’algunes persones que, per la seva dificultat per a desplaçar-se i per no disposar d’altre tipus de transport més adient, han de disposar esporàdicament d’un transport “porta a porta” que els permeti desenvolupar la seva vida quotidiana de la manera més normalitzada possible. En general, aquesta modalitat de servei atendrà els desplaçaments esporàdics, individuals, que són no recurrents.

No obstant, es podrà utilitzar el transport adaptat a la demanda, prèvia autorització, per a realitzar aquells viatges recurrents i programats, que no es puguin fer a través del transport adaptat fix, com són l’assistència individual fins a tres dia a la setmana a un servei de rehabilitació, teràpia, esportiu o formatiu. En aquests casos la persona usuària haurà de sol·licitar l’aprovació als serveis socials municipals i del Consell Comarcal, que valoraran la conveniència i disponibilitat del servei.

El Consell Comarcal prèvia sol·licitud de l’ajuntament implicat, podrà autoritzar l’ampliació dels serveis a la setmana, si és per serveis temporalment curts i/o necessitats de tipus social.

Les destinacions previstes queden englobades en alguna de les següents 12 categories:

 1. Establiments comercials
 2. Activitats formatives puntuals que no formen part del sistema escolar obligatori
 3. Serveis mèdics no urgents no coberts per altres serveis públics
 4. Actes socials: enterraments, casaments, serveis religiosos....
 5. Visites a familiars/amics
 6. Servei culturals (teatres, cinemes, museus, exposicions...)
 7. Esdeveniments esportius
 8. Gestions administratives
 9. Serveis de rehabilitació o fisioteràpia (Fundació esclerosi múltiple, Hospital Duran i Reynals...)
 10. Accés a d’altres mitjans de transport: aeroport, port o estacions de tren
 11. Assistència a associacions o fundacions
 12. Pràctica d’esport

Aquest tipus de servei no es prestarà quan hi hagi una finalitat escolar ni tampoc si la finalitat és el desplaçament per rebre atenció sanitària urgent o sempre que aquesta pugui estar coberta per altres serveis públics.

Atès que aquesta modalitat de transport no compta amb la figura de l’acompanyant, les persones usuàries que siguin menors d’edat o necessitin l’assistència d’una tercera persona o no tinguin la capacitat de ser autònomes, hauran de portar obligatòriament un/na acompanyant que es farà responsable i tindrà cura d’elles durant el trajecte. En general es permet portar un màxim de dos acompanyants per usuari/a, sempre i quan hi hagi espai en el vehicle. Per a portar més de dos acompanyants o menors, fills o filles de la persona sol·licitant, s’estudiarà la situació i s’haurà de demanar permís al Consell Comarcal del Baix Llobregat a través dels serveis socials municipals.

Les condicions d’ús i obligacions que haurà de complir la persona usuària d’aquesta modalitat de servei, estan establertes al Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat, aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 22 d’octubre de 2021.

*Municipis inclosos com a destí del servei: Begues, Castelldefels, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

 

Persones destinatàries:

Qualsevol persona resident a Sant Andreu de la Barca, que vulgui ser usuària del servei de transport adaptat a la demanda i que compleixi amb les següents condicions:

 • Estar empadronat/da al municipi de Sant Andreu de la Barca.

 • Tenir el certificat de reconeixement de discapacitat.

 • Superar el barem de mobilitat reduïda.

 • A més, haurà de complir com a mínim, un dels següents requisits:

a) Ser usuari/ària de cadira de rodes.

b) Fer servir crosses o bastons per caminar.

c) Presentar una insuficiència respiratòria greu.

d) Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu.

e) Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic.

 

 

La persona usuària serà responsable de comunicar als serveis socials municipals tots els canvis que es vagin produint en la seva sol·licitud: adreça, telèfon, modificació del certificat de discapacitat, canvis en la signatura del document de capacitat d’autonomia... La no comunicació d’aquests canvis podria donar lloc a la no prestació del servei.

 

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona resident a Sant Andreu de la Barca, que vulgui ser usuària del servei de transport adaptat a la demanda i que compleixi amb les condicions establertes al Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat, aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 22 d’octubre de 2021.

Com es tramita?

La persona que vulgui ser usuària d’aquesta modalitat de servei de transport adaptat a la demanda, haurà de procedir de conformitat amb les especificacions següents.

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 • Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A LA DEMANDA.

 • Declaració de capacitat d'autonomia de la persona beneficiària del servei de transport adaptat a la demanda.

 • Document acreditatiu del reconeixement del grau de discapacitat de la persona usuària, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 


202201180942_2022-TA A LA DEMANDA - DECLARACIÓ DE CAPACITAT AUTONOMIA.doc

202201201123_Sol·licitud.pdf

202201201123_REGLAMENT TRANSPORT ADAPTAT CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca són els encarregats d’informar de les condicions del servei i de verificar i custodiar la documentació exigida a tal efecte. Posteriorment, trametran la sol·licitud presentada al Consell Comarcal del Baix Llobregat, qui autoritzarà l’alta un cop revisada la sol·licitud, i la persona entrarà a formar part de la base de dades del transport a la demanda i ja podrà demanar el servei quan el necessiti, a través del telèfon o correu de contacte establert per a aquest fi, amb una antelació mínima de 24 hores, indicant el lloc on se l’ha de recollir. La condició d’alta del servei es mantindrà per un període de 2 anys. Si durant aquest període la persona usuària no ha utilitzat el servei en cap moment, se’l donarà de baixa automàticament. Per tornar-se a donar d’alta haurà de sol·licitar-ho, altre cop, als serveis socials municipals.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat, aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 22 d’octubre de 2021.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 • Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A LA DEMANDA.

 • Declaració de capacitat d'autonomia de la persona beneficiària del servei de transport adaptat a la demanda.

 • Document acreditatiu del reconeixement del grau de discapacitat de la persona usuària, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202201180942_2022-TA A LA DEMANDA - DECLARACIÓ DE CAPACITAT AUTONOMIA.doc

202201201123_Sol·licitud.pdf

202201201123_REGLAMENT TRANSPORT ADAPTAT CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.