Informe per evitar talls/interrupcions dels subministraments bàsics de serveis per situació de risc d’exclusió residencial

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar als Serveis Socials municipals que emetin un informe acreditatiu de l’existència d’un risc d’exclusió residencial de les persones o unitats familiars que compleixin els requisits que determina l’article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, per evitar que es produeixin talls o interrupcions dels subministraments bàsics de serveis d’electricitat, gas i aigua potable, en casos d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades.

Es tracta d’una mesura destinada a evitar la pobresa energètica, entesa aquesta com la dificultat de les persones o unitats familiars per a afrontar el pagament de les factures dels subministraments bàsics d’aquests serveis i garantir la satisfacció de les seves necessitats domèstiques.

De conformitat amb el que estableix l’article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, s’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre que compleixin alguna de les següents condicions:

 • Que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
 • Que tinguin uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència.
 • Que tinguin uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió residencial.

Les mesures per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas, seran aplicables també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els anteriors requisits de límits d’ingressos, hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides.

Excepcionalment, les persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos fixats, poden beneficiar-se de les mesures vinculades a l’article 5.10 del referit text legal, sempre que disposin d’un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses a un risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física empadronada al municipi de Sant Andreu de la Barca, que sigui titular dels contractes de subministraments bàsics de serveis d’electricitat, gas i/o aigua potable, i es trobi en situació de risc d’exclusió residencial segons els requisits que determina l’article 5.10 de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 • Model normalitzat de SOL·LICITUD D’INFORME PER EVITAR TALLS/INTERRUPCIONS DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE SERVEIS PER SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL.

 

 • Avís d’impagament o comunicació de tall/interrupció de subministrament de serveis per part de la/es companyia/es subministradora/es, si escau.

 

 • Documentació acreditativa de l’ús de màquina assistida per sobreviure, si escau.

 

 • Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen amb el titular del/s contracte/s de subministrament del/s servei/s, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

 • En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades, s’haurà d’aportar la següent documentació:

1. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, o en cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici, certificat individual de nivell de renda.

2. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

3. Certificat de la resolució de reconeixement de la situació de gran dependència d’algun dels membres integrants de la unitat familiar, si escau.

4. Certificat del grau de discapacitat d’algun dels membres integrants de la unitat familiar, si escau.


202202080948_Sol·licitud informe.pdf

202202080948_Autorització consulta de dades.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Els serveis socials municipals hauran d’emetre l’informe en el termini de 15 dies hàbils i el faran arribar a la/es empresa/es subministradora/es del/s servei/s susceptible/s de tall/interrupció. Transcorregut aquest termini sense haver-se emès l’informe, s’entén que la persona o la unitat familiar sol·licitant es troba efectivament en situació de risc d’exclusió residencial.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

RESOLUCIÓ TSF/945/2021, de 3 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la companyia subministradora Endesa relatiu a combatre la pobresa energètica.

Resolució TSF/946/2021, de 3 d'abril, per la qual es fa públic un conveni de cooperació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement i la companyia subministradora Endesa sobre concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb subministraments de gas, electricitat i l'eficiència energètica.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 • Model normalitzat de SOL·LICITUD D’INFORME PER EVITAR TALLS/INTERRUPCIONS DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE SERVEIS PER SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL.

 

 • Avís d’impagament o comunicació de tall/interrupció de subministrament de serveis per part de la/es companyia/es subministradora/es, si escau.

 

 • Documentació acreditativa de l’ús de màquina assistida per sobreviure, si escau.

 

 • Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen amb el titular del/s contracte/s de subministrament del/s servei/s, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

 • En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades, s’haurà d’aportar la següent documentació:

1. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, o en cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici, certificat individual de nivell de renda.

2. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

3. Certificat de la resolució de reconeixement de la situació de gran dependència d’algun dels membres integrants de la unitat familiar, si escau.

4. Certificat del grau de discapacitat d’algun dels membres integrants de la unitat familiar, si escau.


DOCUMENTS ADJUNTS


202202080948_Sol·licitud informe.pdf

202202080948_Autorització consulta de dades.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.