TRÀMITS

 Bonificació en el preu públic del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2022-2023)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les famílies, sol·licitar bonificacions del servei d’escolarització a jornada completa, d’alumnes matriculats a les escoles bressol municipals, en els casos següents:

  • Família monoparental i/o nombrosa: Les famílies que acreditin la seva situació de nombroses o monoparentals tindran una bonificació del 50% de la quota mensual d’escolarització. En cas de tractar-se d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix concepte (escolarització).
  • Família amb un segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon infant matriculat/da a les escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10% de la quota mensual d'escolarització. En cas de disposar de rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10% s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.

Els preus públics per la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal per al curs escolar 2022-2023, estan regulats a l'ordenança fiscal núm. 33 corresponent a l’any 2022.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

El pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a que estigui matriculat/da en una escola bressol municipal a temps complet, que formin part d’una família nombrosa o monoparental o amb un/a segon/a fill/a matriculat/da a les escoles bressol municipals. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud de bonificació, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Després de la matriculació de l'infant a l'escola bressol municipal i durant tot el curs escolar 2022-2023.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN EL PREU PÚBLIC D’ESCOLARITZACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A JORNADA COMPLETA.

2. Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau, en cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.


202209131152_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Alcaldia o Regidoria en què es delegui. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Ordenança fiscal núm. 33 reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’escola bressol.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN EL PREU PÚBLIC D’ESCOLARITZACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A JORNADA COMPLETA.

2. Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau, en cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.


DOCUMENTS ADJUNTS


202209131152_Sol·licitud.pdf