Bonificació en el preu públic del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2023-2024)

Obert

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les famílies, sol·licitar bonificacions del servei d’escolarització a jornada completa, d’alumnes matriculats a les escoles bressol municipals, en els casos següents:

  • Família monoparental i/o nombrosa: Les famílies que acreditin la seva situació de nombroses o monoparentals tindran una bonificació del 50% de la quota mensual d’escolarització. En cas de tractar-se d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix concepte (escolarització).
  • Família amb un segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon infant matriculat/da a les escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10% de la quota mensual d'escolarització. En cas de disposar de rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10% s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.

Els preus públics per la prestació del servei d'escola bressol municipal per al curs escolar 2023-2024, estan establerts a l'acord regulador dels preus públics d'aquest servei, adoptat pel Ple municipal en sessió de data 27 d'octubre de 2022, que podreu consultar al documents annexats a aquest tràmit.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

El pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a que estigui matriculat/da en una escola bressol municipal a temps complet, que formin part d’una família nombrosa o monoparental o amb un/a segon/a fill/a matriculat/da a les escoles bressol municipals. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

La persona interessada podrà realitzar aquest tràmit electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Després de la matriculació de l'infant a l'escola bressol municipal i durant tot el curs escolar 2023-2024.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es requereix aportar cap documentació.


202307031211_TARIFES 23-24.pdf

202307071151_Sol·licitud bonificació.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Alcaldia o Regidoria en què es delegui. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Acord regulador del preu públic del servei d’escola bressol, adoptat pel Ple municipal en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2022.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es requereix aportar cap documentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


202307031211_TARIFES 23-24.pdf

202307071151_Sol·licitud bonificació.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.