TRÀMITS

 Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2023-2024

DESCRIPCIÓ


LLISTES D'ASSIGNACIONS DEFINITIVES 

Ja podeu consultar les llistes definitives d'assignacions a escoles bressol als documents adjunts. 

Les escoles bressol us trucaran directament per concertar dia i hora per la matriculació.

 

 

SORTEIG 14 juny a les 12h a la Sala de plens de l'Ajuntament i online.

Aniran a sorteig aquelles persones que estiguin en la situació següent :

NIVELL 0-1 --> No van a sorteig

NIVELL 1-2 --> Que tinguin 30,  20 i 0 punts

NIVELL 2-3 --> Que tinguin 20 i 0 punts

 

Podeu consultar el número assignat pel sorteig als documents adjunts per curs "Llistat per Sorteig 1-2"  i "Llistat per Sorteig 2-3" 

 

 RESULTAT DEL SORTEIG

 NIVELL 1-2 

  - Empatats a 30 punts, desempata : núm. 28

  - Empatats a 20 punts, desempata: núm. 3

  - Empatats a 0 punts i 10 punts, desempata: núm. 3

  - Empatats a 0 punts, desempata: núm. 2

 

NIVELL 2-3

  - Empatats a 20 punts, desempata : núm. 1

  - Empatats a 0 punts, desempata: núm. 1

 --------------------------------------------------------------------------

Aquest tràmit permet a les famílies realitzar la preinscripció dels seus fills i filles de 0 a 3 anys, per sol·licitar una plaça en el primer cicle d’educació infantil en escoles bressol públiques del municipi de Sant Andreu de la Barca.

 

Les escoles bressol municipals existents en el municipi de Sant Andreu de la Barca, són les següents:

EBM El Cavallet (C. Anoia, núm. 27)

EBM Casa Pedemonte (Carretera de Barcelona, núm. 59)

EBM El Trenet (C. Francesc Macià, núm. 27)

 

CALENDARI

 

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL : 5 de maig de 2023

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Del 8 al 19 de maig de 2023, ambdós inclosos

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU: 29 de maig de 2023

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL: 2 de juny  de 2023

RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM: Del 2 al 8 de juny de 2023

PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES: 12 de juny de 2023

SORTEIG: 14 de juny de 2023

LLISTAT ALUMNES ADMESOS I LLISTA D’ESPERA, SI S’ESCAU :16 de juny de 2023

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: Del 19 al 23 de juny de 2023, ambdós inclosos.

 

PORTES OBERTES

Heu de demanar cita prèvia per poder visitar l'escola bressol que desitjeu:

TRENET:  dimarts 18 i dijous 27 d'abril en els següents torns :

https://citaprevia.ubintia.com/sabarca/?go=b2ZpY2luYT0xOCZpZGlvbWE9Y2FfRVMmb3JpZ2VuPTYwMCZjYW5hbF9hdGVuY2lvPTEmdHJhbWl0PTcxMzk=

1r torn: 17.30h

2n torn: 18h 

3r torn: 18.30h 

CAVALLET: dilluns 17 d'abril i dimecres 26 d'abril 

https://citaprevia.ubintia.com/sabarca/?go=b2ZpY2luYT0xOCZpZGlvbWE9Y2FfRVMmb3JpZ2VuPTYwMCZjYW5hbF9hdGVuY2lvPTEmdHJhbWl0PTcxMzY=

1r torn: 17.30h

2n torn: 17:45h

3r torn: 18h

4rt torn: 18:15h

5è torn: 18:30h

6è torn: 18:45h

PEDEMONTE: Dijous 20 i dimarts 25 d’abril 

https://citaprevia.ubintia.com/sabarca/?go=b2ZpY2luYT0xOCZpZGlvbWE9Y2FfRVMmb3JpZ2VuPTYwMCZjYW5hbF9hdGVuY2lvPTEmdHJhbWl0PTcxMzg=

1r torn: 17.30h

2n torn: 17:45h

3r torn: 18h

4rt torn: 18:15h

5è torn: 18:30h

 

*BECA MENJADOR SERVEIS SOCIALS*

Ja es poden demanar les beques de menjador de Serveis Socials per les escoles bressol municipals al següent tràmit: https://sabarca.cat/tramits/81

Consulteu els terminis per presentar la sol·licitud.

Per a més informació contacteu amb Serveis Socials.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Pare/mare, tutor/a, guardador/a de fet de l'infant

Com es fa?

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar en suport electrònic a través de la instància electrònica (enllaç) o mitjançant el Punt d'Orientació digital (planta baixa ajuntament) on us ajudaran a presentar-la de manera electrònica. Podeu demanar cita prèvia 900151976-936356400 o en aquest enllaç.

Podeu consultar els criteris prioritaris i complementaris a l'apartat "Normativa" d'aquest tràmit.

Per realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar-se el Formulari/Sol·licitud de preinscripció normalitzat, i específic per les Escoles bressol municipals (EBM)
  2. Emplenar i guardar el Formulari/Sol·licitud al vostre dispositiu (tauleta, ordinador, mòbil, etc..)
  3. Iniciar i emplenar la instància electrònica* en aquest enllaç
  4. Adjuntar el Formulari/Sol·licitud de preinscripció a les EBM, que prèviament heu emplenat i guardat al vostre dispositiu.
  5. Revisar l’apartat "Documentació", per si cal adjuntar algun altre document.
  6. Finalitzar el tràmit d'instància electrònica i revisar l'e-mail de contacte, perquè rebreu un missatge conforme la vostra sol·licitud s'ha enregistrat correctament.

*Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

L'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament ofereix assistència telefònica al telèfon 900151976. 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Del 8 al 19 de maig de 2023


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Si al·legueu domicili laboral dins l'àrea de Sant Andreu de la Barca, cal aportar la documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l'infant.

               Els treballadors/es per compte aliena ho justificaran amb:

                      - Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa

               Els treballadors/es en règim d'autònoms ho justificaran amb:

                      - El domicili acreditat a l'Agència Tributària i/o  el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris -model 036 o 037-, o altres documents acreditatius. 

  *La puntuació d'aquest criteri de proximitat del lloc de treball, no es pot acumular amb el criteri de "Domicili familiar", malgrat es donin els dos supòsits.

2. Ser víctima de violència de gènere, s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

3. Ser víctima de terrorisme, s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

4. Si NO estic empadronat/da a Sant Andreu de la Barca:

- Cal aportar el Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació.

- Cal aportar la Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials, si escau.

 

 

En cas que NO AUTORITZEU a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, s’haurà d’aportar:

1. Si sou beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, cal aportar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2. Si  l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, te la condició reconeguda de la discapacitat igual o superior al 33%, cal aportar el certificat expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o altres organismes competents. 

3. Si formeu part de familia nombrosa o monoparental, cal aportar el certificat o carnet de l'organisme competent.

 

 

 


202303311107_Resolució Generalitat de Catalunya.pdf

202304271037_pas a pas preinscripcio.pdf

202305051051_Anunci BOPB presentació electrònica sol·licituds.pdf

202305080920_1 SOL·LICITUD PREINSCRIPCÓ EBM 23-24 ok.pdf

202305160942_TARIFES 23-24.pdf

202306020951_OFERTA PLACES I VACANTS 23-24.pdf

202306020951_LLISTAT PROVISIONAL COMPLERT.pdf

202306121050_OFERTA PLACES I VACANTS 23-24 definitiu.pdf.docx

202306121241_LLISTAT DEFINITIU COMPLERT.pdf

202306131441_Llistat per SORTEIG 1-2.pdf

202306131441_Llistat per SORTEIG 2-3.pdf

202306161241_0-1 ASSIGNACIONS DEFINITIVES.pdf

202306161241_2-3 ASSIGNACIONS DEFINITIVES.pdf

202306191208_1-2 ASSIGNACIONS DEFINITIVES.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Regidoria d'Ensenyament. Segons calendari adjunt.


Preu

El preu públic per la prestació del servei d'escola bressol que s'estableixi per a cada curs escolar.


NORMATIVA


 

1. Preu públic del servei d'escola bressol (consultar documents adjunts a l'apartat "Documentació").

2. Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

3. Decret núm. 2023DECL001442 de la Regidoria d'Ensenyament, de data 2 de maig de 2023 d'aprovació que la presentació de les sol·licituds de preinscripció per a les escoles bressol municipals curs 2023-2024.(enllaç BOPB)

  

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER PRIORITARI:

- Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es o pares/mares o tutors/es legals que hi treballin a alguna de les escoles bressol municipals en el moment de presentar la sol·licitud: 50 PUNTS

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre escolar o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials), serà un dels dos supòsits seguents:

           a. Domicili familiar de l'alumnat: Quan el domicili familiar de la persona sol·licitant està ubicat a Sant Andreu de la Barca. 30 PUNTS

           b.Domicili laboral: Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet està dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca: 20 PUNTS

          *La puntuació del criteri de proximitat al domicili familiar de l'alumne/a, no es pot acumular amb el criteri de proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet, malgrat es donin els dos supòsits.

- Beneficiari/ària de prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania: 15 PUNTS

 

 CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER COMPLEMENTARI:

- Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pare, mare, tutor/a: 15 PUNTS

- Condició legal de família nombrosa : 10 PUNTS

- Condició legal de família monoparental: 10 PUNTS

- Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la preinscripció, un germà/na nascut/da l’any 2021, 2022, o 2023: 10 PUNTS

- Situació de vulnerabilitat social amb informe dels  Serveis Socials Municipals  i/o situació d'acolliment i/o condició de víctima de violència de gènere i/o terrorisme, degudament justificada: 10 PUNTS

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Si al·legueu domicili laboral dins l'àrea de Sant Andreu de la Barca, cal aportar la documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l'infant.

               Els treballadors/es per compte aliena ho justificaran amb:

                      - Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa

               Els treballadors/es en règim d'autònoms ho justificaran amb:

                      - El domicili acreditat a l'Agència Tributària i/o  el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris -model 036 o 037-, o altres documents acreditatius. 

  *La puntuació d'aquest criteri de proximitat del lloc de treball, no es pot acumular amb el criteri de "Domicili familiar", malgrat es donin els dos supòsits.

2. Ser víctima de violència de gènere, s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

3. Ser víctima de terrorisme, s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

4. Si NO estic empadronat/da a Sant Andreu de la Barca:

- Cal aportar el Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació.

- Cal aportar la Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials, si escau.

 

 

En cas que NO AUTORITZEU a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, s’haurà d’aportar:

1. Si sou beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, cal aportar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2. Si  l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, te la condició reconeguda de la discapacitat igual o superior al 33%, cal aportar el certificat expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o altres organismes competents. 

3. Si formeu part de familia nombrosa o monoparental, cal aportar el certificat o carnet de l'organisme competent.

 

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202303311107_Resolució Generalitat de Catalunya.pdf

202304271037_pas a pas preinscripcio.pdf

202305051051_Anunci BOPB presentació electrònica sol·licituds.pdf

202305080920_1 SOL·LICITUD PREINSCRIPCÓ EBM 23-24 ok.pdf

202305160942_TARIFES 23-24.pdf

202306020951_OFERTA PLACES I VACANTS 23-24.pdf

202306020951_LLISTAT PROVISIONAL COMPLERT.pdf

202306121050_OFERTA PLACES I VACANTS 23-24 definitiu.pdf.docx

202306121241_LLISTAT DEFINITIU COMPLERT.pdf

202306131441_Llistat per SORTEIG 1-2.pdf

202306131441_Llistat per SORTEIG 2-3.pdf

202306161241_0-1 ASSIGNACIONS DEFINITIVES.pdf

202306161241_2-3 ASSIGNACIONS DEFINITIVES.pdf

202306191208_1-2 ASSIGNACIONS DEFINITIVES.pdf