Participació en el procediment d'adjudicació de llicència sobre HORTS URBANS ECOLÒGICS de Sant Andreu de la Barca

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la participació en el procediment d’adjudicació de llicències d'ús privatiu del domini públic, sobre 41 horts urbans ecològics de titularitat municipal al terme de Sant Andreu de la Barca, exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum.

Els horts urbans ecològics són terrenys destinats a l’oci i esbarjo de la ciutadania mitjançant l’exercici en ells de l’agricultura ecològica, la qual cosa implica que caldrà respectar les normes d’aquesta, especialment les concernents a l’estalvi d'aigua mitjançant la instal·lació de reg per degoteig a càrrec de la persona usuària, l’ocupació de fertilitzants orgànics i l’ús de productes sanitaris respectuosos amb el medi ambient, destinant els productes de la mateixa a l’autoconsum familiar.

El sistema d’adjudicació serà el concurs, atenent a la valoració de la concurrència de determinades circumstàncies especials de les persones sol·licitants (podeu veure aquestes condicions al Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecològics de titularitat municipal a Sant Andreu de la Barca, que consta com a document adjunt a aquest tràmit). Una vegada seleccionades les persones que hagin obtingut una millor puntuació, aquestes hauran de presentar el formulari de sol·licitud de llicència i aportar la documentació acreditativa de les condicions especials declarades que s’han tingut en compte en la valoració.

L’atorgament de la llicència, si escau, no suposarà la transmissió de domini de la parcel·la d’hort utilitzada, que continuarà essent propietat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, tant respecte del terreny com respecte a totes les instal·lacions existents en el moment d'atorgament de la llicència com de les que els diferents usuaris o associacions d'hortolans que es constitueixin realitzin, que quedaran unides de forma permanent a la parcel·la. L'adjudicatari solament tindrà la possessió precària de l'hort municipal que se li assigni, pel termini que es determini i en els termes que prevegi la llicència i la normativa aplicable.

La llicència municipal s’atorgarà per un període de 3 anys sense possibilitat de pròrroga. Els titulars no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física que sigui major d’edat i reuneixi els requisits establerts al Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecològics de titularitat municipal a Sant Andreu de la Barca. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 31 de març fins al 19 d'abril de 2023, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació a aportar per a la participació en el procediment d'adjudicació de llicència:

  1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIA SOBRE HORTS URBANS ECOLÒGICS DE SANT ANDREU DE LA BARCA.

 

 


202303272022_Reglament_horts_BOPB.pdf

202303301145_Convocatòria BOPB.pdf

202303301145_Sol·licitud de participació.pdf

202303310938_Anunci extracte de convocatòria_horts.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local aprovarà l’adjudicació de la llicència una vegada efectuat el sorteig públic.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecològics de titularitat municipal a Sant Andreu de la Barca, aprovat definitivament per acord del Ple municipal en sessió celebrada el 30 d’octubre de 2013 i publicat al BOPB de 10 de febrer de 2014.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació a aportar per a la participació en el procediment d'adjudicació de llicència:

  1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIA SOBRE HORTS URBANS ECOLÒGICS DE SANT ANDREU DE LA BARCA.

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202303272022_Reglament_horts_BOPB.pdf

202303301145_Convocatòria BOPB.pdf

202303301145_Sol·licitud de participació.pdf

202303310938_Anunci extracte de convocatòria_horts.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.