Sol·licitud d'autorització d'ús de centres escolars de Sant Andreu de la Barca per a activitats de CASAL D'ESTIU

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar autorització municipal per a l’ús social de diversos edificis i instal·lacions dels centres escolars públics d’educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca, fora de l’horari escolar i durant els períodes de vacances escolars, per realitzar activitats de CASAL D’ESTIU, adreçades a infants d’edat escolar. La relació dels centres escolars del municipi, amb equipament susceptible d’ús social, són els següents:

CEIP Àngel Guimerà (Av. Bonaventura Pedemonte, 2)

CEIP Can Salvi (Av. Constitució, s/n)

CEIP Joan Maragall (C. Catalunya, 37)

CEIP José Juan Ortiz (C. Garraf, 10)

CEIP Josep Pla (C. Josep Pla, 1)

CEIP Sant Andreu de la Barca (C. Josep Tarradellas, s/n)

CEIP Vall Palau (C. Urgell, 9)

 

Es tracta d’una autorització d’ús a precari, revocable per raons d’interès públic, que podrà ser temporal si l’activitat es desenvolupa durant un període de temps superior a cinc dies o puntual quan es desenvolupi en un període màxim de cinc dies.

Els espais cedibles mitjançant autorització municipal són aquells d’ús comú, exteriors o interiors (pistes esportives, pati, sala d’actes, menjador, gimnàs, vestuaris i lavabos i cuina). Els espais d’ús restringit (laboratori, biblioteca, aules i altres dependències) a més de l’autorització de l’Ajuntament, requereixen el vist-i-plau del consell escolar del centre.

L’autorització d’ús no és prorrogable. Qualsevol nova necessitat serà motiu d’una nova sol·licitud perquè l’autorització d’ús es fa per un determinat espai, període i activitat, de manera que mai no es podrà fer extensiva a altres espais o períodes ni activitats sense els tràmits corresponents.

Les condicions per a la utilització d’aquestes infraestructures escolars i els drets i obligacions dels usuaris, estan establerts al Reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d’educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca.

Quan les activitats sense pernoctació tinguin una durada de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana, s’hauran de notificar al departament competent de la Generalitat de Catalunya, abans del seu inici, en els termes establerts en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. En el cas dels casals de vacances i esportius, si la durada del casal supera una setmana, es poden notificar com a diverses activitats independents, que han de tenir una durada mínima d’una setmana cadascuna. Una vegada realitzada aquesta notificació al departament competent de la Generalitat de Catalunya, s’haurà de presentar a l’Ajuntament.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica, que organitzi activitats d’educació en el lleure de casals d’estiu, fora de l’horari escolar i durant els períodes de vacances escolars. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  1. a) Les persones jurídiques.
  2. b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Les sol·licituds s’hauran de presentar amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data d’utilització de l’espai sol·licitat. Aquesta data límit podrà ser modificada en casos excepcionals a criteri de l’Ajuntament, previ informe del tècnic d’Ensenyament.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Model normalitzat de SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’ESPAIS EN CENTRES ESCOLARS DE SANT ANDREU DE LA BARCA PER A CASALS D’ESTIU.

- Estatuts de l’entitat, en cas de no constar inscrita al Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

- Projecte de l’activitat, que contindrà:

a) Programació i planificació de les activitats que siguin de caràcter permanent o estable amb indicació de les dates, horaris i instal·lacions que es sol·liciten.

b) Nombre de participants en l’activitat i edats.

c) Materials complementaris que utilitzaran i tot allò que pugui ocasionar una despesa extraordinària dels consums.

- Acta d'aprovació de l'activitat emesa pel Consell escolar de centre.

- Pòlissa d’assegurança d’accidents personals per a totes les persones participants.

- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els possibles danys personals i materials que puguin derivar de l’ús dels espais i de les activitats organitzades.

- Notificació de l’activitat al departament competent de la Generalitat de Catalunya, en cas que aquesta notificació ja s’hagi realitzat. Si en el moment de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud d’autorització d’ús dels espais dels centres docents, encara no s’hagués realitzat la notificació, aquesta haurà de presentar-se posteriorment a l’Ajuntament, abans de l'inici de l'activitat, per acreditar que s’ha donat compliment a l’article 10 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

- Qualsevol documentació addicional que pugui ser requerida per la Regidoria d’Ensenyament, per raó de l’activitat o personalitat del/de la sol·licitant.


202306081304_Sol·licitud.pdf

202306081305_Reglament ús centres escolars.pdf

202306081309_Decret 267-2016 GENCAT.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 10 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. L’Ajuntament, notificarà a la Direcció del centre les autoritzacions concedides.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.
L’Ajuntament podrà requerir a la persona sol·licitant el dipòsit d’una fiança pels possibles desperfectes que se’n puguin ocasionar per l’ús dels espais d’acord amb l’autorització atorgada. Si l’Ajuntament ha requerit un dipòsit o fiança, un cop finalitzada l’activitat es tornarà l’import total de la garantia en cas que no s’hagi produït cap desperfecte. En cas contrari, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament fixaran l’import dels danys i només en cas que aquest sigui inferior al dipòsit, se’n retornarà la diferència.


NORMATIVA


Reglament d'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 28 de desembre de 2007, que va esdevenir aprovat definitivament i publicat en el BOP núm. 122 de 21 de maig de 2008

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Model normalitzat de SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’ESPAIS EN CENTRES ESCOLARS DE SANT ANDREU DE LA BARCA PER A CASALS D’ESTIU.

- Estatuts de l’entitat, en cas de no constar inscrita al Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

- Projecte de l’activitat, que contindrà:

a) Programació i planificació de les activitats que siguin de caràcter permanent o estable amb indicació de les dates, horaris i instal·lacions que es sol·liciten.

b) Nombre de participants en l’activitat i edats.

c) Materials complementaris que utilitzaran i tot allò que pugui ocasionar una despesa extraordinària dels consums.

- Acta d'aprovació de l'activitat emesa pel Consell escolar de centre.

- Pòlissa d’assegurança d’accidents personals per a totes les persones participants.

- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els possibles danys personals i materials que puguin derivar de l’ús dels espais i de les activitats organitzades.

- Notificació de l’activitat al departament competent de la Generalitat de Catalunya, en cas que aquesta notificació ja s’hagi realitzat. Si en el moment de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud d’autorització d’ús dels espais dels centres docents, encara no s’hagués realitzat la notificació, aquesta haurà de presentar-se posteriorment a l’Ajuntament, abans de l'inici de l'activitat, per acreditar que s’ha donat compliment a l’article 10 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

- Qualsevol documentació addicional que pugui ser requerida per la Regidoria d’Ensenyament, per raó de l’activitat o personalitat del/de la sol·licitant.


DOCUMENTS ADJUNTS


202306081304_Sol·licitud.pdf

202306081305_Reglament ús centres escolars.pdf

202306081309_Decret 267-2016 GENCAT.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.