Ajut social per a la quota de material escolar del curs 2023-2024

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, valorarà l’atorgament d’un ajut social per a les famílies més vulnerables amb infants d’I3 a 4rt d’ESO que no hagin pogut satisfer les quotes de material escolar als centres docents o manifestin dificultats econòmiques per a fer-ne front, d'acord amb el Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 d'abril de 2014 (podeu veure el protocol als documents annexats a aquest tràmit).

Els ajuts que es puguin concedir per aquest concepte, estaran subjectes a les disponibilitats pressupostàries que l'Ajuntament destini en cada exercici.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Pares, mares o tutors/es d'infants empadronats a Sant Andreu de la Barca, matriculats a un centre escolar sostingut amb fons públics, per als cursos escolars d'I3 a 4rt d'ESO, ambdós inclosos.

Com es tramita?

Aquest tràmit es podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal www.sabarca.cat/tramits, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web https://citaprevia.gestorn.com/sabarca/#nbb o als telèfons 900151976-936356400.

Per poder presentar la instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

 

 

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l'any


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Instància genèrica

2. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

3. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa de la discapacitat d'algun dels membres de la unitat familiar, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental expedit per l’Administració competent, si escau.

4. Certificat del centre escolar que inclogui el nom i cognoms de l'alumne/a, curs escolar, import de la quota de material escolar sobre la qual es demana l'ajut i si aquestes han estat o no satisfetes per la família al centre escolar.

5. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de l'ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat per d'altres tràmits.

6. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual de la unitat familiar. 

 

 


202309151134_Instància genèrica.pdf

202309151149_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202309151153_Document_acreditatiu_titularitat_bancària.pdf

202309151154_Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidoria de Serveis Socials. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït

 


NORMATIVA


Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 d'abril de 2014.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Instància genèrica

2. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

3. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa de la discapacitat d'algun dels membres de la unitat familiar, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental expedit per l’Administració competent, si escau.

4. Certificat del centre escolar que inclogui el nom i cognoms de l'alumne/a, curs escolar, import de la quota de material escolar sobre la qual es demana l'ajut i si aquestes han estat o no satisfetes per la família al centre escolar.

5. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de l'ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat per d'altres tràmits.

6. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual de la unitat familiar. 

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202309151134_Instància genèrica.pdf

202309151149_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202309151153_Document_acreditatiu_titularitat_bancària.pdf

202309151154_Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.