Acreditació anual del compliment de les obligacions per a l’exercici de la venda no sedentària a Sant Andreu de la Barca (mercat ambulant)

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet realitzar la presentació anual a l’Ajuntament, de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits per a l’exercici de la venda no sedentària a Sant Andreu de la Barca (mercat ambulant), segons disposa l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en espais públics de Sant Andreu de la Barca.

D’acord amb l’article 12 de la referida ordenança municipal, durant la vigència de les autoritzacions, s’haurà d’acreditar anualment davant l’Ajuntament, estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració Tributària, i també de qualsevol altra obligació imposada per l’Administració Local, com del pagament de la corresponent taxa i tributs municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

La no aportació d’aquesta documentació suposarà l’incompliment de les condicions establertes per al seu exercici i comportarà la revocació de l’autorització concedida.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica titular de l’autorització concedida per a l’exercici de la venda no sedentària a Sant Andreu de la Barca (mercat ambulant). En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Fins al 19 de febrer de 2024


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Model de SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ ANUAL DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PER A L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A SANT ANDREU DE LA BARCA (MERCAT AMBULANT)
  • Documentació acreditativa d’estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000,00€.
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració Tributària, en cas que la persona sol·licitant NO AUTORITZI a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en d’altres Administracions Públiques.


202401191057_ORDENANÇA VENDA NO SEDENTÀRIA.pdf

202401191120_Sol·licitud acreditació.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Comerç i Indústria. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Quota anual de 131,20€ per cada metre lineal, d’acord amb la taxa per la prestació de serveis municipals i ocupació de la via pública, en relació a les parades per a la venda no sedentària de productes diversos (mercat ambulant), regulada a l’Ordenança fiscal núm. 23.


NORMATIVA


Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la prestació de serveis municipals i ocupació de la via pública, en relació a les parades per a la venda no sedentària de productes diversos (mercat ambulant).

Ordenança reguladora de la venda no sedentària en espais públics de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 26 de gener de 2017 i que va esdevenir aprovada definitivament el 27 de març de 2017 (BOPB 16/01/2018).

Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Model de SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ ANUAL DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PER A L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A SANT ANDREU DE LA BARCA (MERCAT AMBULANT)
  • Documentació acreditativa d’estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000,00€.
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració Tributària, en cas que la persona sol·licitant NO AUTORITZI a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en d’altres Administracions Públiques.


DOCUMENTS ADJUNTS


202401191057_ORDENANÇA VENDA NO SEDENTÀRIA.pdf

202401191120_Sol·licitud acreditació.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.