Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Per a poder optar a un habitatge amb protecció oficial per qualsevol títol en aquest municipi cal necessàriament inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Andreu de la Barca. L’adjudicació de l’habitatge en qüestió ho serà en el cas de complir els requisits previstos en el Registre i a les Bases d’Adjudicació del procediment de què es tracti. 
La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys i s’ha d’anar renovant.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

S'hi pot inscriure qualsevol persona que compleixi els següents requisits: a) Ser major d'edat o estar emancipat. b) No disposar d'habitatge o tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 106/2009 de 19 de maig. c) Estar empadronada en Sant Andreu de la Barca. d) Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges. e) No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa vigent. f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment. Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Com es tramita?

Presencialment

L'interessat/ada ha de demanar cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Habitatge trucant al telèfon 93.635.64.02 El dia assignat haurà d'aportar la documentació acreditativa requerida i se li tramitarà la sol·licitud d'inscripció en aquell mateix moment. 

Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 02

Per Internet

La persona sol·licitant pot inscriure's directament a través del web http://www.registresolicitants.cat, però caldrà que, posteriorment, aporti l'imprès de sol·licitud generat signat i la documentació acreditativa a l'Oficina Local d'Habitatge o al registre de documents de l?Ajuntament, per tal que facin el registre d?entrada (per aportar aquesta documentació no cal demanar cita prèvia). 

Sol·licitud registre sol·licitants habitatge protecció oficial


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


•Fotocòpies del DNI i/o NIE de les persones sol·licitants. 
• Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable. 
• Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta (com a mínim de la persona sol·licitant). I Certificat de convivència. 
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.). 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova. MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Dos mesos.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


  • Nota relativa a la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatges protegits d'afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
  • Instrucció 2/2012 sobre els procediments d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial destinats a la venda.
  • Ordre MAH/333/2010, de 7 de juny, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit.
  • Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012
  • Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 2009-2012.
  • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


•Fotocòpies del DNI i/o NIE de les persones sol·licitants. 
• Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable. 
• Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta (com a mínim de la persona sol·licitant). I Certificat de convivència. 
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.). 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova. 


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.