Subvencions per actuacions d'habitabilitat

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat: 

- Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: 
- Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. 
També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics. 

Millores energètiques i de sostenibilitat: 
- Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com son la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; 
- La incorporació de proteccions solars en les obertures; 
- El canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); 
- La substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED. 

Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: 
- Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres. 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Requisits: -L'habitatge ha de haver estar construït abans de 1981. -Els habitatges han de ser de titularitat privada i ser domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries. -En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal per un període com a mínim de 5 anys). -Els ingressos de la unitat familiar no poden superar 5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) . -No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts. -Resten excloses les actuacions que impliquin el buidat estructural o l'enderroc de façanes, l'augment de volum, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació en l'article 3 h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge. (Excepcionalment, s'admetran habitatges que, sense complir la condició establerta en aquest punt, justifiquin adequadament que dites actuacions son necessàries per a la millora de l'accessibilitat i/o per a la millora de l'eficiència energètica).

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 02

Informació de la convocatòria aquí 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 31 d'octubre de 2018.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per sol·licitar formar part de la convocatòria, amb caràcter previ a la sol·licitud dels ajuts, s'hauran de presentar, a l'Oficina Local d'Habitatge, els documents següents: 

-Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació. 
-Cèdula d'habitabilitat vigent o document que justifiqui que aquesta es podrà aconseguir mitjançant el procés de rehabilitació. En aquest últim cas, la cèdula vigent s'haurà de presentar amb la documentació final. 
-Projecte tècnic. En cas de que les actuacions no exigeixin projecte, serà necessari aportar una memòria amb la descripció de les obres. 
-Fotografies dels elements que es veuran modificats. 
-Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris. 
-Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que siguin degudament justificades. A efectes del càlcul de la subvenció no s'inclouran impostos, taxes o tributs. 
-Justificant de la sol·licitud de la llicencia o autorització municipal d'obres, o en el seu cas, comunicat o assabentat MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

--


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


 Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per sol·licitar formar part de la convocatòria, amb caràcter previ a la sol·licitud dels ajuts, s'hauran de presentar, a l'Oficina Local d'Habitatge, els documents següents: 

-Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació. 
-Cèdula d'habitabilitat vigent o document que justifiqui que aquesta es podrà aconseguir mitjançant el procés de rehabilitació. En aquest últim cas, la cèdula vigent s'haurà de presentar amb la documentació final. 
-Projecte tècnic. En cas de que les actuacions no exigeixin projecte, serà necessari aportar una memòria amb la descripció de les obres. 
-Fotografies dels elements que es veuran modificats. 
-Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris. 
-Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que siguin degudament justificades. A efectes del càlcul de la subvenció no s'inclouran impostos, taxes o tributs. 
-Justificant de la sol·licitud de la llicencia o autorització municipal d'obres, o en el seu cas, comunicat o assabentat 


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.