Celebració de cerimònia de matrimoni civil a les dependències municipals

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les persones contraents sol·licitar la prereserva de data i hora per a la celebració de la cerimònia del matrimoni civil a les dependències municipals, davant l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o el/la regidor/a en qui delegui. Per poder contraure matrimoni civil a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, cal que almenys una de  les persones contraents reuneixi algun dels requisits següents:

 • Estar empadronada a Sant Andreu de la Barca
 • Haver estat empadronada alguna vegada al municipi en els darrers deu anys.

_________________________________________________

 

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ:

L’espai habilitat per a la celebració de la cerimònia serà la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Les celebracions matrimonials civils es realitzaran de dilluns a divendres en horari laborable i el segon dissabte de cada mes, sempre que no sigui festiu ni coincideixi en pont. En cas que el segon dissabte del mes sigui festiu o coincideixi en pont, automàticament passarà al següent dissabte hàbil. Durant el mes d’agost no hi haurà celebracions.

_________________________________________________

 

INSTRUCCIÓ EXPEDIENT MATRIMONIAL PREVI:

Prèviament a la presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament, les persones interessades hauran de tramitar el corresponent expedient matrimonial que autoritzi la celebració del casament:

 • Al Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca, amb indicació del lloc de celebració de la cerimònia civil, per a què hi consti a l'expedient previ.
 • Al Registre Civil d’un altre municipi, on estigui empadronada qualsevol de les persones contraents. En aquest cas, una vegada resolt favorablement, hauran de traslladar aquest expedient al Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca, per continuar amb la seva tramitació.

_________________________________________________

 

SOL·LICITUD DE PRERESERVA DE DATA I HORA DE CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL A L’AJUNTAMENT

Una vegada iniciat l'expedient previ al Registre Civil i tenint en compte la data de resolució del mateix, les persones contraents podran presentar per registre d’entrada a l’Ajuntament el formulari específic de sol·licitud de celebració de cerimònia de matrimoni civil a les dependències municipals, per prereservar data i hora. A continuació, aquesta data haurà de ser confirmada per l’Alcaldia.

Posteriorment, hauran de lliurar al Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca una còpia de la notificació de prereserva lliurada per l’Ajuntament, per al seu coneixement i a efectes organitzatius.

NO ES PODRÀ CELEBRAR LA CERIMÒNIA DEL MATRIMONI CIVIL A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS SI PRÈVIAMENT NO S’HA RESOLT FAVORABLEMENT EL CORRESPONENT EXPEDIENT MATRIMONIAL.

_________________________________________________

 

CONDICIONS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CERIMÒNIA A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS:

 • L’espai municipal habilitat a tal efecte únicament es podrà utilitzar per a oficiar el casament civil.
 • No es podrà utilitzar cap sistema de decoració que impliqui foc/aigua o qualsevol altra substància que pugui malbaratar l’equipament/mobiliari municipal.
 • En cas que les persones contraents vulguin decorar la sala amb plantes ornamentals, l’adquisició, muntatge i desmuntatge anirà a càrrec seu.
 • No està permès llençar arròs, flors, confetis o d’altres elements que puguin ser susceptibles de la posterior neteja, a l’interior de l’edifici municipal i en les seves dependències.
 • En cas d’incompliment d’aquestes condicions, els contraents es faran càrrec de la despesa generada per la neteja i/o reparació que s’hagi de dur a terme per deixar les dependències municipals en perfecte estat.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona interessada en celebrar la cerimònia del matrimoni civil a les dependències de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, sempre que reuneixi els requisits establerts. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit es podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web https://citaprevia.gestorn.com/sabarca/#nbb o als telèfons 900151976-936356400.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària obligatòria.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, quan les persones contraents tinguin coneixement de la data aproximada de resolució favorable de l’expedient matrimonial previ al Registre Civil, que autoritzi el casament i sempre amb una antelació mínima de 3 mesos a la data desitjada per a la celebració de la cerimònia civil a les dependències municipals.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol·licitud de celebració de cerimònia de matrimoni civil a les dependències municipals.
 • Escrit d’iniciació de l’expedient matrimonial al Registre Civil corresponent.


202310101012_Sol·licitud celebració matrimoni.pdf

202310101047_Ordenança fiscal núm. 16.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Alcaldia. Amb la major brevetat possible es respondrà sobre la disponibilitat del dia i hora escollits per les persones contraents per a la celebració de la cerimònia civil a les dependències municipals.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per a la utilització dels espais públics i dels elements de logística i recursos humans complementaris.

Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual s’aprova el Codi Civil.

Instrucció de 26 de gener de 1995, sobre autorització del matrimoni civil per alcalde o regidor.

Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre el lloc de celebració dels matrimonis civils per alcaldes.

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol·licitud de celebració de cerimònia de matrimoni civil a les dependències municipals.
 • Escrit d’iniciació de l’expedient matrimonial al Registre Civil corresponent.


DOCUMENTS ADJUNTS


202310101012_Sol·licitud celebració matrimoni.pdf

202310101047_Ordenança fiscal núm. 16.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.