Prestacions econòmiques d'urgència social per al pagament de subministrament de serveis de l'habitatge (electricitat, gas i aigua)

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar prestacions econòmiques d’urgència social, per a garantir la cobertura de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, relatives al subministrament de serveis de l’habitatge (electricitat, gas i aigua).

 

Es tracta d’una aportació dinerària que concedeix l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a persones que per causes sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació de necessitat urgent de caràcter inajornable, que els impedeix fer front a les despeses derivades del subministrament de serveis del seu habitatge, que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

 

Els Serveis Socials municipals valoraran la situació de necessitat de la persona sol·licitant tenint en compte el seu patrimoni, ingressos econòmics i condicions socials. La seva situació familiar o convivencial només es tindrà en compte en el supòsit que li comporti una càrrega econòmica.

 

La concessió d’aquestes prestacions econòmiques està subjecta a la disponibilitat pressupostària que l’Ajuntament destini en cada exercici i són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.

 

L’abonament de l’import de la prestació que en el seu cas es concedeixi, es realitzarà directament a la companyia subministradora del servei afectat de manca de pagament.

 

Entitats Col·laboradores

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

 

 Col·laboració amb l'Àrea Metropolità de Barcelona en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física empadronada al municipi de Sant Andreu de la Barca, que es trobi en una situació de necessitat i reuneixi els requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900.15.19.76 o 93.635.64.00.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

 

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular sobre aquest enllaç de la web de gencat.cat.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Factura/es impagada/es i vençuda/es del subministrament de servei/s (factura completa i amb termini de pagament exhaurit).


202202231133_Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic.pdf

202202250903_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Si no s’emet en el termini establert, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència, de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 d’abril de 2014.

 

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions econòmiques socials de caràcter econòmic.

 

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

 

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Factura/es impagada/es i vençuda/es del subministrament de servei/s (factura completa i amb termini de pagament exhaurit).


DOCUMENTS ADJUNTS


202202231133_Protocol de prestacions socials municipals de caràcter econòmic.pdf

202202250903_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.