Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat. 
S'haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l'Ordenança municipal d'espectacles públics i activitats recreatives.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es tramita?

Presencialment

Telèfon: 936356403
Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 3a planta
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00

 

Per Internet

Sol·licitud on-line informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

 

Per correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Urbanisme

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Sol.licitud d'acord amb el model normalitzat. 
2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca. 
3. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals. 
4. En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol.licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial. 
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar-la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes. En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Sol.licitud d'acord amb el model normalitzat. 
2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca. 
3. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals. 
4. En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol.licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial. 
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar-la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.