Declaració responsable d'obertura

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


És el règim d'intervenció pel la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acredativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial ( per exemple parcs eòlics, pedreres, piscines d'ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figurin als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

La persona física o jurídica que vol una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 3a planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 00

Per Internet

Sol·licitud on-line declaració responsable d'obertura

Per correu postal

Tipus de correu: ordinari
Departament: activitats

Ajuntament Sant Andreu de la Barca
Plaça de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Instància.
- Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
- Fotocòpia de les escritures de constitució de la societat i poders.
- Fotocòpia del DNI del representant de la societat.
- Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l'escriptura de propietat del local.
- Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol·licitud, si aquest no s'ha emès en el termini de vint dies de que disposa l'Ajuntament.
- Plànol d'emplaçament de de l'establiment, marcant la la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
- Plànol en planta detallat de l'establiment.
- Declaració responsable d'obertura, en la qual l'interessat haurà de manifestar, sota la seva responsabilitat que disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiments.
- Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.
- Fotocòpia de la declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris, si es tracta d'un establiment afectat pel Reial Decret 191/2011 (si escau).


2018_08_27_11_35_40_Instància LPCAA.pdf

2018_08_27_11_35_45_Declaració responsable LPCAA.pdf

2018_08_27_11_35_48_Declaració responsable est. aliment.pdf

2018_08_27_11_35_53_Sol.licitud informe urbanístic.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Instància.
- Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
- Fotocòpia de les escritures de constitució de la societat i poders.
- Fotocòpia del DNI del representant de la societat.
- Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l'escriptura de propietat del local.
- Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol·licitud, si aquest no s'ha emès en el termini de vint dies de que disposa l'Ajuntament.
- Plànol d'emplaçament de de l'establiment, marcant la la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
- Plànol en planta detallat de l'establiment.
- Declaració responsable d'obertura, en la qual l'interessat haurà de manifestar, sota la seva responsabilitat que disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiments.
- Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.
- Fotocòpia de la declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris, si es tracta d'un establiment afectat pel Reial Decret 191/2011 (si escau).


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_27_11_35_40_Instància LPCAA.pdf

2018_08_27_11_35_45_Declaració responsable LPCAA.pdf

2018_08_27_11_35_48_Declaració responsable est. aliment.pdf

2018_08_27_11_35_53_Sol.licitud informe urbanístic.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.