TRÀMITS

 Declaració responsable d'obertura

És el règim d'intervenció pel la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acredativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial ( per exemple parcs eòlics, pedreres, piscines d'ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figurin als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Com es fa?

Presencialment

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 3a planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 00

Per Internet

Sol·licitud on-line declaració responsable d'obertura

Per correu postal

Tipus de correu: ordinari
Departament: activitats

Ajuntament Sant Andreu de la Barca
Plaça de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

 

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Instància.
- Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
- Fotocòpia de les escritures de constitució de la societat i poders.
- Fotocòpia del DNI del representant de la societat.
- Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l'escriptura de propietat del local.
- Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol·licitud, si aquest no s'ha emès en el termini de vint dies de que disposa l'Ajuntament.
- Plànol d'emplaçament de de l'establiment, marcant la la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
- Plànol en planta detallat de l'establiment.
- Declaració responsable d'obertura, en la qual l'interessat haurà de manifestar, sota la seva responsabilitat que disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiments.
- Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.
- Fotocòpia de la declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris, si es tracta d'un establiment afectat pel Reial Decret 191/2011 (si escau).


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_27_11_35_40_Instància LPCAA.pdf

2018_08_27_11_35_45_Declaració responsable LPCAA.pdf

2018_08_27_11_35_48_Declaració responsable est. aliment.pdf

2018_08_27_11_35_53_Sol.licitud informe urbanístic.pdf

NORMATIVA


Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


Terminis

No hi ha resolució.