Llicència d'ocupació temporal de via pública mitjançant terrasses (taules i cadires)

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet obtenir una llicència d’ocupació temporal de l’espai exterior d’ús públic d’un establiment de restauració per temps determinat, en terrenys de titularitat pública o privada, al sòl urbà del municipi, per a la instal·lació de terrasses on es pot ubicar mobiliari no fix per a ús públic (TAULES I CADIRES).

La llicència que s’atorgui, si escau, s’entendrà prorrogada anualment de manera automàtica, d’acord amb la temporada indicada, sense necessitat de presentar una nova sol·licitud per a properes temporades, si la persona interessada no manifesta la seva renúncia abans de l’inici d’aquestes i es compleixen les mateixes condicions de la llicència que es va atorgar. Per la qual cosa, el seu atorgament implicarà que les dades facilitades a la sol·licitud, seran incloses al padró municipal d’establiments de restauració amb llicència d’ocupació temporal de l’espai d’ús públic mitjançant terrasses (taules i cadires), que l’Ajuntament podrà confeccionar, per a la renovació automàtica de la llicència per als propers anys.

És imprescindible disposar prèviament de la llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives o haver efectuat la comunicació prèvia corresponent de l’activitat de l’establiment de restauració.

Aquesta llicència s’atorgarà a precari, per tant es podrà revocar en qualsevol moment motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència definides com a faltes greus a l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai d’ús públic mitjançant terrasses al servei d’establiments de restauració, sense dret a indemnització.

Aquesta llicència s’atorgarà d’acord amb les condicions tècniques del mobiliari establertes a l’ordenança municipal i el seu titular haurà de complir les obligacions i respectar les prohibicions contingudes en la mateixa.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular de l’activitat de restauració, confrontant a l’espai públic respecte del qual es demana llicència, que compleixi amb la normativa d'activitats vigent en el moment de la seva sol·licitud. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  1. a) Les persones jurídiques.
  2. b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

1 mes abans de l’inici del període que es pretén sol·licitar


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es requereix l’aportació de cap documentació.


202305220951_Ordenança fiscal núm. 13.pdf

202305220953_Ordenança terrasses.pdf

202306011335_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Serveis municipals i manteniment i ocupació de la via pública. El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per a la instal·lació de taules i cadires, establerta a l’Ordenança fiscal núm. 13.


NORMATIVA


Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.     

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 30 de maig de 2002, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOP núm. 238 de 4 d’octubre de 2002.

Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai d’ús públic mitjançant terrasses al servei d’establiments de restauració, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 26 de maig de 2016 i que va esdevenir aprovada definitivament el 12 d’agost de 2016 i publicada al BOP de 3 d’octubre de 2016.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es requereix l’aportació de cap documentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


202305220951_Ordenança fiscal núm. 13.pdf

202305220953_Ordenança terrasses.pdf

202306011335_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.