TRÀMITS

 Llicència d'ocupació temporal de via pública mitjançant terrasses (taules i cadires)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet obtenir una llicència d’ocupació temporal de l’espai exterior d’ús públic d’un establiment de restauració per temps determinat, en terrenys de titularitat pública o privada, al sòl urbà del municipi, per a la instal·lació de terrasses on es pot ubicar mobiliari no fix per a ús públic (taules i cadires). S’entén per terrassa, l’espai autoritzat d’acord amb la normativa sectorial aplicable en matèria d’activitats, ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació, en terrenys de domini públic, o en terrenys de titularitat privada, d’ús restringit o no, on s’ubica mobiliari per a ús públic, i annex a un establiment de restauració, en planta baixa, o en la planta coberta. 

La llicència s’atorgarà amb una durada màxima d’un any natural i els períodes a demanar han de ser per dies. Aquesta llicència es concedeix a precari, per tant es podrà revocar en qualsevol moment motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència definides com a faltes greus a l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai d’ús públic mitjançant terrasses al servei d’establiments de restauració, sense dret a indemnització.

Quan per les característiques de l'espai exterior de l'establiment, no es pogués autoritzar l'ocupació sol·licitada, bé per les mides de la vorera, bé perquè s'impedeixi l'ús d'espais reservats (càrrega i descàrrega, etc.), es podrà, discrecionalment, autoritzar alternativament un espai públic equivalent que no disti més de 20 metres respecte del punt més proper de l'establiment. També es podrà autoritzar un espai alternatiu quan amb aquesta reubicació de la terrassa s'aconsegueixi una millora en les condicions d'aquesta.

Aquesta llicència s’atorgarà de conformitat amb les condicions tècniques del mobiliari establertes a la referida ordenança municipal, i el seu titular haurà de complir amb les obligacions i respectar les prohibicions contingudes en la mateixa.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica titular de l’activitat de restauració, confrontant a l’espai públic respecte del qual es demana llicència, que compleixi amb la normativa d'activitats vigent en el moment de la seva sol·licitud. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any, sempre abans de l’ocupació de la via pública i 1 mes abans de l’inici del període que es pretén sol·licitar.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es requereix l’aportació de cap documentació.


202203021016_Sol·licitud llicència.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

L'alcalde o regidor/a en qui delegui. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 2 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.     

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 30 de maig de 2002, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOP núm. 238 de 4 d’octubre de 2002.

Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai d’ús públic mitjançant terrasses al servei d’establiments de restauració, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 26 de maig de 2016 i que va esdevenir aprovada definitivament el 12 d’agost de 2016 i publicada al BOP de 3 d’octubre de 2016.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es requereix l’aportació de cap documentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


202203021016_Sol·licitud llicència.pdf