TRÀMITS

Comunicació de crema (entre el 16 d'octubre fins al 14 de març ambdós inclosos)

Comunicació per fer foc durant el periòde en que no estigui prohibit (entre el 16 d'octubre fins al 14 de març ambdòs inclosos)


Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos)

Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos).

En el perióde comprès entre el 15 de març al 15 d'octubre, s'ha de sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. 

El formulari de sol·licitud cal  adreçar-lo a l'Ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

 

Depenenment de la sol·liciud que es demani, existeixen diferents models:

  1.  Sol·licitud per a activitats amb risc d'incendi forestal.
  2.  Sol·licitud d'autorització per a la relització de treballs forestals en zones i periódes d'alt risc d'incendi.
  3.  Sol·licitud d'autorització col·lectiva per a la realització de fogueres de Sant Joan.
  4.  Sol·licitud d'autorització per  a la realització de treballs apícoles amb risc d'indendi forestal.
  5.  Sol·licitud per a realitzar els tràmits de recollida  de sol·licituds de cremes agrícoles col·lectives i introducció de dades a la plataforma EACAT.

Cal adjuntar la sol·licitud a la instància 

 

 


Denúncia per presumpte incompliment de la disciplina ambiental

Incidències que poden suposar un incumpliment de la legislació ambiental i que poden afectar el medi i/o la salut de les persones.


Queixa per soroll d'activitats i/o veïnatge

Queixa per soroll d'activitats i/o veïnatge.


Queixa per soroll d' infraestructures

Queixa per soroll d' infraestructures.


Queixa per olors

Queixa per molèsties d'olors que puguin derivar  de fàbriques, clavegueram, etc. 


Queixa per residus

Queixa per residus en la via pública. 


Incidència per presència de mosquits

Incidència per presència de mosquits als espais públics, centres educatius, establiments, etc. 


Incidència per presència d'abelles i/o vespes en espais públics

Incidència per presència d'abelles i/o vespes en espais públics.


Sol·licitud per a cursos organitzats per l'Ajuntament

Sol·licitud per a cursos organitzats per l'Ajuntament des del departament de Medi Ambient d'Educaió Ambiental i Medi Natural. 

 


Sol·licitud d'inscripció a tallers organitzats per l'Ajuntament

Sol·licitud d'inscripció a tallers organitzats per l'Ajuntament des de el Depatament de Medi Ambient  de d'Educació Ambiental i Medi Natural. 


Incidència per plagues de l'arbrat públic

Incidència per insectes en l'arbrat públic.


Queixa/denúncia per abocaments d'aigües residuals industrials

Queixa/denúncia per abocaments d'aigües residuals industrials.


Queixa per emisions atmosfèriques

Queixa per emisions atmosfèriques.


Incidència per abocament de residus al medi natural

Definició del lloc on es poden presenciar posibles abocaments de residus al medi natural.