NOTÍCIES

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de febrer

dimecres 28 de febrer del 2024, Sant Andreu de la Barca
Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de febrer

Ja es pot consultar l'ordre del dia del Ple Municipal Ordinari del mes de febrer que es farà aquest dijous a les 19.00 h a la Sala de Plens. Una hora abans, a les 18.00 h, tindrà lloc l'Audiència Pública Ciutadana, també a la sala de plens.

 

Podràs seguir l'Audiència Pública a través de Ràdio Sant Andreu i el Ple Municipal a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament a www.sabarca.cat i també per Ràdio Sant Andreu.

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. PART RESOLUTÒRIA

 

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió número A1112024000001, del Ple ordinari de data 25 de gener de 2024.

1.2. Aprovació  inicial  de  les  Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn educatiu, i derogar les corresponents a l'any 2022.

1.3. Aprovació  inicial  de  les  Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l'increment de l'ocupació efectiva, amb la contractació de persones desocupades en situació d'atur de Sant Andreu de la Barca (SANT ANDREU AVANÇA PER L'OCUPACIÓ X).

1.4. Aprovació  inicial  de les Bases reguladores dels premis, concursos i/o sortejos promoguts per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i derogar les Bases dels premis i/o concursos promoguts per l'Àrea de Serveis a la Ciutadania i Polítiques Socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, (expedient B1172022000006) i la seva posterior modificació.

1.5. Desestimació de l'al·legació formulada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, a l'aprovació inicial de les modificacions del Reglament orgànic municipal de Sant Andreu de la Barca; aprovació definitiva de les modificacions i del Text refós del ROM que contempla les modificacions introduïdes l'any 2022 i 2023.

1.6. Aprovació inicial de la modificació parcial de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per la conversió de la plaça de funcionari de carrera, Escala d’Administració Especial, Subescala tècnica, tècnic/a superior de Llicenciat/da en Dret/Urbanisme en la de Llicenciat/da en dret, de la mateixa Escala i Subescala.

 

2. PART DE CONTROL

 

2.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL003822; 2024DECL000479; 2024DECL000536, de dates 22 de desembre de 2023; 13 i 15 de febrer de 2024, respectivament.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2024, pel qual, se sotmet a consulta pública prèvia, l'elaboració del Projecte de Reglament de Participació Ciutadana, per un termini de vint dies hàbils, perquè la ciutadania pogués presentar les seves opinions.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al quart trimestre del 2023.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de l'informe trimestral de tresoreria, que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al quart trimestre del 2023.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d'informació sol·licitades, i l'informe d'avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre del 2023.

2.6. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, en data 7 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024002485, per a la creació d'una Oficina Municipal Anti Okupas a Sant Andreu de la Barca.

2.7. Moció presentada pel grup municipal de VOX San Andrés de la Barca, en data 15 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024003000, en relació amb les zones de baixes emissions.

 2.8. Moció presentada pel grup  municipal En Comú Podem Sant Andreu de la Barca, en data 16 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024003115, de suport al sector agrícola i ramader i als seus treballadors i treballadores.

2.9. Moció presentada pel grup municipal  del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 16 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024003123, en suport al sector primari català.

2.10.Moció  presentada  pel  grup  municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 16 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024003123, per a l'adopció de mesures contra les ocupacions d'immobles a Sant Andreu de la Barca.

2.11.Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024003176, en suport a la pagesia.

2.12.Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 de febrer de 2024, amb registre d'entrada número E2024003176, per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024.

2.13. Assumptes sobrevinguts.

2.14. Precs i preguntes.