NOTÍCIES

Sant Andreu de la Barca s’adhereix a l’Acord per la Qualitat de l’Aire de Catalunya

Promou el foment de la mobilitat sostenible
dilluns 21 de març del 2022, Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de la Barca s’adhereix a l’Acord per la Qualitat de l’Aire de Catalunya

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s’ha afegit a l’Acord per la Qualitat de l’Aire de Catalunya, que promou la Generalitat i que compta amb el suport dels ajuntaments dels municipis més grans, de les diputacions, entitats municipalistes, gestors d’infraestructures i els principals agents socials i econòmics.

 

El document conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire al país, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire de Catalunya.

 

Els signants s’han compromès a reduir, com a mínim, un 15% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019. Per fer-ho, duran a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, donaran continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania i la indústria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, donaran suport a la recerca per al coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu impacte sobre la salut, i adequaran les planificacions i normatives a l’acord.

 

Mobilitat sostenible, saludable i segura

El transport terrestre, amb caràcter general, aporta més del 80% dels òxids de nitrogen (NOx) que estan presents a àrees urbanes. A més, aquest contaminant és un precursor necessari per a la formació de l’ozó troposfèric (O3), contaminant secundari que es detecta en les zones rurals. És per això que, segons els signants, cal accelerar la planificació de la mobilitat sostenible, la territorial i la urbanística, com a eina preventiva, potenciar els modes de mobilitat saludable i el transport públic col·lectiu, racionalitzar l’ús del vehicle privat motoritzat, fomentar la renovació del parc de vehicles, i coordinar la distribució de mercaderies.

 

S’establiran mesures com la promoció d’una velocitat màxima de 30 km/h en zones urbanes on hi convisquin de forma habitual en un mateix espai les persones i els vehicles; implementar sistemes de gestió de velocitat variable en àmbits interurbans i accessos a grans ciutats, així com sistemes de senyalització intel·ligent a temps real; o limitar la velocitat de circulació a 80 km/h en episodis de contaminació en aquelles vies que disposin de gestió de velocitat variable.

 

L’altre punt destacat és el foment de modes de transport alternatius, com ara la bicicleta, o el transport públic. En aquests sentit, l’Ajuntament continua potenciant l’ús, per exemple, de la bicicleta com a transport alternatiu, facilitat espais per a l’aparcament o habilitant carrils bici. La posada en marxa del sistema d’autobús a demanda també ha incrementat l’ús de la línia de bus que dona servei a l’interior de la ciutat, i que comunica amb Castellví de Rosanes.