NOTÍCIES

Inversió de 43.000 euros al Teatre Núria Espert per reparacions

dimarts 11 de juny del 2024, Sant Andreu de la Barca
Inversió de 43.000 euros al Teatre Núria Espert per reparacions

L'Ajuntament invertirà més de 43.000 euros en diferents reformes i millores al teatre Núria Espert. 

 

"Davant la falta de manteniment i el fet d'haver deixat passar els 10 anys de garantia de l'obra sense demanar solucions a les deficiències que ja es van detectar, ens obliga a invertir aquests 43.000 euros que només seran l'inici d'altres reformes que hauran de venir en els propers anys", ha destacat Andreu Mitjans, regidor de Cultura. 

Aquesta inversió de més de 43.000 euros ha estat aprovada per la Junta de Govern Local que ha donat el vist-i-plau a la documentació tècnica per reformar diferents elements constructius no estructurals, així com les butaques. 

 

REPARACIONS

 

L’àmbit d’actuació del projecte són les zones d’accés exterior, vestíbul, exteriors, planta pis interior i cobertes. La descripció de les obres és la següent:

 

 • Reparació de tram de graonat a la zona d'accés, que preveu el desmuntatge de les peces i de la vorada, reposició a cota i acabat del paviment amb pendent cap a l'exterior per evitar l’acumulació d’aigua de pluja i el bon drenat.

 

 • Reparació de sostre de pladur de la zona d'accés, que preveu sanejat i/o canvi de plaques en mal estat, encintat i massillat de juntes, escatat de sostre i acabat pintat amb dues mans de pintura plàstica.

 

 • Reparació esquerda horitzontal a tot el passadís a nivell de portes, sanejant la junta, encintat de la fissura, acabat massillat, escatat i pintat de tota la superfície de la paret.

 

 • Treballs de reparació de grades de formigó de pati posterior, espai Salvador Espriu, que preveuen el tall de grada superior, neteja de la base i la reposició de formigó entre plaques, marcant la junta.

 

 • Reduir entrada aigua de pluja a la porta de sortida d'emergència posterior. Preveu muntatge de nova visera sobre tram de porta, igual a les existents a cada costat.

 

 • Sanejat de trams petits de morter bufat de façana, que preveu el repicat, retirada de runa, aplicació de pont d'unió, i posterior aplicació de morter de calç, acabat lliscat fi.

 

 • Canvi ampit interior zona dels finestrals de fusta d'aglomerat folrat en color a determinar, amb una mida de 170 mm amplada i 14 mm de gruix, en dos trams.

 

 • Canvi de sòcols de dm de color blanc, malmesos per entrada d'aigua de filtracions.

 

 • Retirada de porta de fusta actual i que serveix per sortida a coberta. Preveu subministrament i muntatge de porta d'acer de color blanc, amb pany i clau, i amb remats d'alumini al perímetre. Subministrament i muntatge de graó plegable fixat a la paret, i que serveix per facilitar l'accés a coberta.

 

 • Barana de protecció sortida a coberta de l’accés principal . Tram de barana de 1,5 m de llargada i 1,20 m alçada, per protecció a les caigudes al sortir a la coberta per a tasques de manteniment.

 

 • Segellat de remats a tota la façana a la zona de coberta frontal, tant perfils de base a zona xapa, com a tram superior per evitar entrades d'aigua.

 

 • Reparació de sostre de pladur a planta 1, que preveu sanejat de material actual, massillat i encetat de juntes, acabat pintat de color blanc o similar de tot el sostre de la zona.

 

 • Segellat de junta superior dels vidres a la zona frontal, amb massilla de poliuretà, per a evitar entrada d'aigua de pluja.

 

 • Reparació de làmina asfàltica a la canal frontal, amb diferents zones arrencades.

 

 • Reparació de la coberta de graves.

 

 • Desmuntar totes les butaques de la platea i traslladar-les a fàbrica per tal de fer-hi uns treballs en l’armat de la butaca, de manera que quedin en una línia correcta en relació seient, alçada i pendent.

 

 • Reforçar els punts de fixació amb tacs químics per tal que les butaques quedin ben collades al terra.

 

 • Col·locar plaqueta d’alumini de 23 mm de diàmetre a la part superior del respatller al costat del logo per la numeració de les butaques i de les files.


Les feines de reparació de diferents elements del teatre així com de les butaques tindran una durada de 3 setmanes i la previsió és que es faci entre finals de juliol i durant el mes d'agost.