NOTÍCIES

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de maig

dimecres 29 de maig del 2024, Sant Andreu de la Barca
Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de maig

Ja es pot consultar l'ordre del dia del Ple Municipal Ordinari del mes de maig que es farà aquest dijous a les 19.00 h a la Sala de Plens.

 

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions número A1112024000004 i A1112024000005, del Ple extraordinari i urgent i ordinari de dates 15 i 25 d'abril de 2024, respectivament.

 

1.2. Acceptació de la renovació del càrrec que ostenta l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en la FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ, com a membre del seu Patronat; i designació de la regidora EUNICE MARTÍN I CÁRCELES, presidenta de l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí.

 

2. PART DE CONTROL

2.1. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d'informació sol·licitada, així com l'informe d'avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre del 2024.

 

2.2. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de l'informe trimestral de Tresoreria, que contempla la Llei orgànica 15/2010, corresponent al primer trimestre del 2024.

 

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al primer trimestre del 2024.

 

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa a la sindicatura de Comptes, del resum dels resultats del control intern realitzat per l'òrgan interventor en l'exercici de 2023.

 

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de l'informe emès per la Tresoreria i la Intervenció Municipal, sobre l'avaluació del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al període del primer trimestre de l'exercici de 2024.

 

2.6. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, en data 16 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010335, instant a l'Ajuntament a implementar la manca d'il·luminació a la nostra ciutat.

 

2.7. Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem Sant Andreu de la Barca, en data 17 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010345, per al reconeixement de l'estat palestí.

 

2.8. Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem Sant Andreu de la Barca, en data 17 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010346, per a reduir la jornada màxima legal de treball ordinari.

 

2.9. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 17 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010378, perquè el bus a demanda arribi a Can Salvi durat tot l'estiu.

 

2.10.Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 17 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010378, per a actuar contra l'impacte sonor que provoquen els Ferrocarrils de la Generalitat al seu pas per Sant Andreu de la Barca.

 

2.11.Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 17 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010388, per a l'adhesió a la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'ambició climàtica.

 

2.12.Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 17 de maig de 2024, amb registre d'entrada número E2024010388, per la mancomunació de processos de selecció de les policies locals del Baix Llobregat.

 

2.13. Assumptes sobrevinguts.

 

2.14. Precs i preguntes.