NOTÍCIES

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de març

dimecres 27 de març del 2024, Sant Andreu de la Barca
Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de març

Ja es pot consultar l'ordre del dia del Ple Municipal Ordinari del mes de març que es farà aquest dijous a les 19.00 h a la Sala de Plens, i que podràs seguir a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament a www.sabarca.cat. Una hora abans, a les 18.00 h, tindrà lloc l'Audiència Pública Ciutadana, també a la sala de plens, que es podrà escoltar a través de Ràdio Sant Andreu

 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió número A1112024000002, del Ple ordinari de data 29 de febrer de 2024.

1.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en espais públics de Sant Andreu de la Barca.

1.3. Iniciar el procediment de desnonament administratiu de l'habitatge situat al carrer de Dr. Vila, 31, 3r, 1a de Sant Andreu de la Barca, que es troba ocupat sense el corresponent títol habilitant; i concessió d'un termini d'audiència a les persones interessades, perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes.

1.4. Aprovació del Pla municipal d'equitat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2024-2027 de Sant Andreu de la Barca.

1.5. Aprovació de l'adhesió al Programa Passaport Edunauta, en el marc de la crida finançada amb Fons Europeus Next Generation, per al període 2024-2025, mitjançant la signatura de la Carta de Compromís de l'esmentat programa.

1.6. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de Sant Andreu de la Barca.

1.7. Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona, de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí i laboral temporal, en la categoria de tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, subgrup C1, pel sistema d'oposició.

1.8. Autorització al funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Carles García Rocasalva, la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat de professor substitut de la Universitat de Girona, essent la jornada de dedicació de 4,70 hores/setmanals, repartides en dos dies, durant els mesos d’abril a setembre de 2024.

1.9. Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost número 2/2024, per suplement de crèdit.

1.10.Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que consten a la proposta de resolució.

 

2.PART DE CONTROL

2.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2024DECL000689, 2024DECL000690; 2024DECL001027 i 2024DECL001041, de dates 27 de febrer i 15 i 16 de març de 2024, respectivament.

2.2. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, en data 14 de març de 2024, amb registre d'entrada número E2024005428, per a la remodelació de les places del Parc Vall Palau per a l'accés als bombers.

2.3. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 15 de març de 2024, amb registre d'entrada número E2024005441, contra l'explotació sexual de les dones.

2.4. Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem, en data 15 de març de 2024, amb registre d'entrada número E2024005442, per a garantir la justícia en cas de violència de gènere i sexual.

2.5. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 15 de març de 2024, amb registre d'entrada número E2024005448, sobre el Dia Internacional de l'eliminació de la discriminació racial.

2.6. Assumptes sobrevinguts.

2.7. Precs i preguntes.